Koronavirüs (COVID-19) Hakkında Bilgilendirme


Üniversitemiz, COVID-19 salgını ile ilgili ülkemizde uluslararası alanda alınan tedbirlerle eşgüdümlü olacak şekilde sürecin takibi ve yönetimini gerçekleştirmektedir. Türk-Alman Üniversitesi Yönetimi olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve diğer yetkili kamu kurumlarınca alınan kararlar, iletilen bilgiler ve tedbir önerilerini dikkate alıyor ve kurumumuzdaki düzenleme ve gelişmeler hakkında değerli öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, mezunlarımız ve tüm kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz. Üniversitemizce alınan kararlar, yapılan duyurular ve güncel gelişmelerin takibi için oluşturulan bu sayfa üzerinden; Covid-19 salgını süresince eğitim-öğretim faaliyetleri ve çalışma düzeni ile ilgili yeni düzenlemeler, kampüs işleyişi, Korona virüsü konulu yayınlar ve laboratuvar çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

13.03.2020 tarihli Covid-19 Tedbirleri kapsamında;
Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri vb. hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar talebe bağlı olarak idari izinli sayılacaktır. Bunun dışındaki akademik ve idari personelin belirlenecek nöbet esaslarına göre görevlerine devam etmeleri gerekmektedir.

Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ve bunlara ilişkin izinler ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu hallerde Rektörlük makamı izin vermeye yetkilidir.

16.03.2020 tarih E.1989 sayılı Rektörlük Makamı yazısı ile;

Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Rektörlük Makamının 16.03.2020 tarih E.1989 sayılı yazısı ile bir komisyon kurulmuştur. Komisyon belli aralıklarla toplanarak güncel duruma dair yeni kararların yürürlüğe girmesini sağlamıştır.
 


Covid-19 virüsü ile ilgili önlemlerin acilen alınabilmesi amacıyla; öğrenci, personel ve kamuoyunun bilgi alabilmesini, her türlü öneri ve şikayetini doğrudan iletebilmesini sağlamak üzere covid-19kom@tau.edu.tr e-posta adresi oluşturulmuş, adres web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurularak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

16.03.2020 tarih E.1989 sayılı Rektörlük Makamı yazısı ile;

Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Rektörlük Makamının 16.03.2020 tarih E.1989 sayılı yazısı ile bir komisyon kurulmuştur. Komisyon belli aralıklarla toplanarak güncel duruma dair yeni kararların yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Buna göre;

Kampüs binalarında bulunan tüm ofisler, sınıflar, lavabolar, asansörler, merdiven korkulukları vb. mahaller çamaşır suyu ile (1/10 sulandırma) temizlenmiştir. Temizlik işlemleri sırasında sık kullanılan yer ve alanlar konusunda daha hassas davranılmaktadır.

Kampüs binaları, kütüphane ve yemekhane girişleri gibi ortak alanlara el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
Covid-19 riskine karşı bilgilendirme ve uyarı sağlamak üzere uygun görülen yerlere Sağlık Bakanlığınca belirlenen ”14 Kural Afişleri” asılmıştır.

Personelin işe geliş ve gidişlerinde kullandığı servis araçlarına dezenfekte işleminin yapılması sağlanmıştır.

Yemekhanede çatal, kaşık, bıçak gibi sofra malzemeleri tek kişilik olacak şekilde hazırlanmış; açıkta bulunan baharat, sos gibi ürünler ortak kullanımdan kaldırılmıştır. Su ve ekmeklerin ortak alandan kaldırılıp önceden masa üzerine servisinin yapılması sağlanmıştır.

17.03.2020 tarihli Coronavirüs Danışma Komisyonu Kararları gereği;

Bütün mensuplarımızın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, kalabalık yerlerden kaçınmaları, fiziksel ve sosyal teması minimuma indirmeleri, bütün görüşmelerinde belirli bir temas mesafesini muhafaza etmeleri gerekmektedir. 

Zorunlu olmadıkça fiziksel temas gerektiren toplantıların yapılmaması, olağan iş ve toplantıların iptal yahut ertelenmeyip mümkünse dijital ortamda yapılması ve mutlaka belgelenmesi gerekmektedir. 

Virüs dolaşımına sebep olabileceğinden, karışım havalı klima santralleri kapatılmıştır. 

Üniversitemiz kantinleri kapatılmıştır. 

Resmi bir amaçla gelenler hariç, akademik ve idari personelimiz ya da öğrencimiz olmayanların kampüse girişi 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 

Acil durumlarda, Sağlık Bakanlığınca Corona Danışma Hattına dönüştürülen Alo 184’ün aranması gerekmektedir.

24.03.2020 tarihli Coronavirüs Danışma Komisyonu Kararları gereği;

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik ilave tedbirler ile ilgili 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı genelgesi doğrultusunda Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetler aksatılmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel birimlerde bulundurulmalıdır.

Üniversitemiz yemekhanesinde 25.03.2020 tarihinden itibaren öğle yemeği hizmetinin kumanya paketi olarak verilmesine karar verilmiştir. 

31.03.2020 tarihli 2196 sayılı Rektörlük Makamı oluru gereği;

Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetler aksatılmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin birimlerde bulundurulması sebebiyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda 01.04.2020 tarihi personel servis araçları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılarak Nisan ayı itibarıyla hat sayısı 4’e düşürülmüş olup mesai başlangıç saati 08:30, bitiş saati 16:00 olarak belirlenmiştir.